Utożsamiamy się z apostolskim wyznaniem wiary.

„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.”

Wierzymy, że…:

  1. Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga i jako zbiór 66 ksiąg kanonicznych stanowi normę wiary i postępowania wszystkich wierzących ludzi.
  2. Jest jeden Trójjedyny Bóg, który zawsze istniał w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  3. Bóg objawił się światu w osobie swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który będąc w pełni Bogiem, przyjął postać człowieka po to, by poprzez doskonałą ofiarę na krzyżu mógł pojednać ludzi z Bogiem Ojcem.
  4. Z powodu nieposłuszeństwa pierwszych stworzonych przez Boga ludzi, grzech wszedł na świat a wraz z nim śmierć. Odtąd każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą, ma tendencje do grzechu, jest oddzielony od Boga i zmierza ku wiecznemu potępieniu.
  5. Zbawienie jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest darem, na który żaden człowiek nie jest w stanie zasłużyć w jakikolwiek sposób.
  6. Tylko ci, którzy wyznali Bogu swoją grzeszność i przyjęli Jego dar życia wiecznego, dostąpili pojednania z Bogiem i stali się Jego dziećmi. Jako Boże dzieci otrzymali Ducha Świętego, który uzdalnia ich do świętego życia w procesie uświęcenia.
  7. Odrodzeni do nowego życia ludzie dają publiczne świadectwo wiary przez chrzest i są częścią Kościoła Powszechnego, którego wyrazem są lokalne zbory (wspólnoty).
  8. Wszyscy ludzie dostąpią zmartwychwstania. Nowonarodzeni powstaną do życia wiecznego, natomiast ludzie nieodrodzeni duchowo powstaną na sąd i wieczne potępienie.