Najcenniejszy skarb

1 Piotr 1,3-12 (3) Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa! On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. (4) W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do […]

Czytaj dalej

Inaczej niż myślisz

Mat. 1,3-6 (3) Juda był ojcem Faresa i Zary; ich matką była Tamar. Fares był ojcem Hesroma, Hesrom ojcem Arama. (4) Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, a Naasson ojcem Salmona. (5) Salmon był ojcem Boaza, matką zaś była Rachab. Boaz oraz Rut byli rodzicami Obeda, a Obed ojcem Jessaja. (6) Jessaj był ojcem […]

Czytaj dalej

2 Krl. 5 (1) Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego PAN dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. (2) W czasie jednego ze swoich łupieżczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została […]

Czytaj dalej

Prawda i Łaska

Jan 1,14;17 (14) Słowo zatem stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas — i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. (…) (17) O ile bowiem Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Kazanie z dnia 2 stycznia 2022

Czytaj dalej

Ciało Chrystusa

1 Kor. 12,12-27 (12) Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. (13) Otóż w jednym Duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało — Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. (14) […]

Czytaj dalej

2 Tym. 3,10-17 (10) Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, (11) prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem! Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. (12) Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. (13) Natomiast […]

Czytaj dalej

Pragnienie Jezusa

Jan 17 (1) Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina! Uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie; (2) uwielbij tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. (3) A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i […]

Czytaj dalej

Namiestnik Chrystusa

Jan 15,26-27 (26) Gdy przyjdzie Opiekun, którego Ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o Mnie świadectwo. (27) Wy jednak także świadczycie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Jan 16,1-15 (1) Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. (2) Będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, […]

Czytaj dalej