2 Tym. 3,10-17 (10) Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, (11) prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem! Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. (12) Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. (13) Natomiast […]

Czytaj dalej

Pragnienie Jezusa

Jan 17 (1) Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina! Uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie; (2) uwielbij tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. (3) A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i […]

Czytaj dalej

Namiestnik Chrystusa

Jan 15,26-27 (26) Gdy przyjdzie Opiekun, którego Ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o Mnie świadectwo. (27) Wy jednak także świadczycie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Jan 16,1-15 (1) Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. (2) Będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, […]

Czytaj dalej

Poznaj niepojętego Boga

Jan 1,1-18 (1) Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. (4) W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. (5) Światło zaś świeci w ciemności […]

Czytaj dalej

Dan. 3 (1) Król Nebukadnesar zbudował posąg ze złota. Mierzył on sześćdziesiąt łokci wysokości i sześć łokci szerokości. Ustawił go na równinie Dura, w prowincji babilońskiej. (2) Następnie król Nebukadnesar rozesłał posłów. Mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Władca życzył sobie, aby przybyli na poświęcenie wzniesionego przez niego […]

Czytaj dalej

Namacalna wiara

Flp. 2,12-30 (12) Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni — nie tylko, gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma — czyńcie użytek ze swego zbawienia, w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. (13) Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. (14) Czyńcie wszystko bez narzekania […]

Czytaj dalej

Rycerz na białym koniu

Obj. 19 (1) Potem doszło mnie z nieba wyraźne wołanie. Przypominało odgłos ogromnego tłumu. Usłyszałem słowa: Alleluja! Zbawienie, chwała i moc należą do naszego Boga, (2) gdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego wyroki. Bo osądził wielką nierządnicę, która swą rozpustą psuła ziemię, ukarał ją za krew swoich sług przelaną z jej ręki. (3) Następnie usłyszałem: […]

Czytaj dalej

Testament Jezusa

Mat. 28,18-20 (18) A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. (19) Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego (20) i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez […]

Czytaj dalej

Rdz. 18,1-15 (1) Następnie ukazał się PAN Abrahamowi w dąbrowie Mamrego, gdy w skwarze dnia siedział u wejścia namiotu. (2) W pewnej chwili spojrzał i zobaczył naprzeciw siebie trzech mężczyzn. Na ich widok wstał, wybiegł im na spotkanie i pokłonił się im aż do ziemi. (3) Panie — zaprosił — jeśli znalazłem łaskę w Twoich […]

Czytaj dalej

Wróć na start!

Rdz. 13 (1) Abram wyruszył więc z Egiptu wraz z żoną i całym swoim dobytkiem. Towarzyszył im także Lot. Skierowali się do Negebu. (2) Abram zaś posiadał wiele stad, srebra oraz złota. (3) Zatrzymując się po drodze, wędrował z Negebu do Betel, do miejsca, w którym obozował na początku, między Betel a Aj, (4) gdzie […]

Czytaj dalej