Dziedzic z przeszłością

Efez. 3,1-13

(1) Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan.
(2) Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra,
(3) że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem.
(4) Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa,
(5) zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w Duchu Jego świętym apostołom i prorokom.
(6) Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie,
(7) której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy.
(8) Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa.
(9) Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego.
(10) Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga,
(11) zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
(12) W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności.
(13) Dlatego, proszę, niech was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na was. Oznaczają one przecież waszą chwałę.

Kazanie z dnia 18 lutego 2018