Ty też…

Mat. 1,1-17

(1) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
(2) Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz jego braci.
(3) Juda był ojcem Faresa i Zary; ich matką była Tamar. Fares był ojcem Hesroma, Hesrom ojcem Arama.
(4) Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, a Naasson ojcem Salmona.
(5) Salmon był ojcem Boaza, matką zaś była Rachab. Boaz oraz Rut byli rodzicami Obeda, a Obed ojcem Jessaja.
(6) Jessaj był ojcem Dawida, króla. Dawid był ojcem Salomona, a jego matką była żona Uriasza.
(7) Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asafa.
(8) Asaf był ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza.
(9) Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza.
(10) Ezechiasz był ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza.
(11) Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci. Było to w czasie przesiedlenia do Babilonu.
(12) A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniaszowi urodził się Salatiel, który z kolei był ojcem Zorobabela.
(13) Zorobabel był ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora.
(14) Azor był ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda.
(15) Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba.
(16) Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem.
(17) Ogólnie więc biorąc, Abrahama od Dawida dzieli czternaście pokoleń; czasy Dawida od niewoli babilońskiej dzieli również czternaście pokoleń i tyle samo pokoleń przypada na czasy od uprowadzenia do Babilonu do narodzin Chrystusa.

Kazanie z dnia 1 grudnia 2019