Uchwyć się Jego Słowa

Sof. 1,2-9 (2) Zmiotę z powierzchni ziemi wszystko, i na pewno — oświadcza PAN. (3) Zmiotę ludzi i bydło, zmiotę spod nieba ptactwo, wymiotę ryby morskie, ruiny i bezbożnych — wytępię z tej ziemi człowieka — oświadcza PAN. (4) Wyciągnę rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytępię z tego miejsca to, co […]

Czytaj dalej

Perspektywa życia i śmierci

Ag. 1,1-9 (1) W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, PAN, za pośrednictwem proroka Aggeusza, skierował do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, Słowo tej treści: (2) Tak mówi PAN Zastępów: Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom PANA. (3) […]

Czytaj dalej

Wiara, która daje życie

Hab. 3,1-19 (1) Modlitwa proroka Habakuka, na melodię sprzyjającą zadumie. (2) PANIE, usłyszałem Twą wieść! Przeraziło mnie, o PANIE, Twoje dzieło! Wzbudź je z biegiem lat, z biegiem czasu spraw jego poznanie, a we wzburzeniu pamiętaj o miłosierdziu! (3) Bóg nadchodzi z Temanu, Święty przybywa z góry Paran. Sela. Jego majestat okryje niebiosa, a psalm […]

Czytaj dalej

Kochać pomimo…

Oz. 1,2-9 (2) To powiedział PAN przez Ozeasza na początku. PAN powiedział do Ozeasza: Idź, pojmij za żonę kobietę skorą do nierządu i dzieci [zrodzone z] nierządu, gdyż kraj w strasznym nierządzie odwraca się od PANA. (3) Poszedł więc i pojął Gomer, córkę Diblaima. Poczęła ona i urodziła mu syna. (4) Wówczas PAN powiedział do […]

Czytaj dalej

W Dolinie Rozstrzygnięcia

Joela 4,1-21 (1) Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy, (2) zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata. Tam będę się z nimi sądził z powodu mego ludu i mego dziedzictwa, Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili. (3) Również o mój lud […]

Czytaj dalej

Joela 2 (1) Zadmijcie w róg na Syjonie! Zatrąbcie na alarm na mej świętej górze! Drżyjcie, mieszkańcy ziemi! Nadchodzi dzień PANA! Tak! Jest już bliski! (2) To dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. Nadciąga lud! Wielki i potężny. Zalewa góry niczym zorza światłem! Podobnego nie było wcześniej i po nim nie będzie większego […]

Czytaj dalej